You are here

UAB „Premier Restaurants“ privatumo patvirtinimas

UAB „Premier Restaurants“ privatumo patvirtinimas

Paskutinkartatnaujinta: 2018 m. gegužės 25 d.

iame privatumo patvirtinime apraoma, kaip mes, UAB ,,Premier Restaurants“ (toliau taip pat vadi- nama „McDonald’s“), renkame, naudojame, saugome ir daliname savo lankytojasmenininformaci- j. Lankytojai yra tie, kurie lanko msrestoranus, naudoja mstinklalapius ir programas mo- biliesiems taisams, ir kitaip sveikauja su mumis.

Šį privatumo pareikimsudaro du skyriai – visame pasaulyje taikomas pareikimas ir konkreios alies papildymas.

iame pradiniame skyriuje apraoma, kaip „McDonald's“ renka, naudoja, saugo ir dalijasi lankytojinformacija. Jsasmenins informacijos, surinktos Lietuvos Respublikoje, duomenvaldytojas yra UAB ,,Premier Restaurants“. Daugiau informacijos apie savo asmenins informacijos duomenvaldy- tojrasite papildyme.

1. Informacija, kurimes renkame

Mes galime rinkti asmenininformacijapie jus, kai lankots msrestoranuose, naudojate mstin- klalapius ar programas mobiliesiems taisams (internetines paslaugas) ir kitais bdais bendraujate su mumis. Renkama informacija patenka tris kategorijas: (a) informacija, kuripateikiate mums; (b) in- formacija, kurimes renkame taikydami automatinius metodus, ir (c) informacija, kurimes renkame ikitų šaltini.

Paprastai jsasmenins informacijos teikimas yra savanorikas. Taiau gali bti situacij, kai jsteikiama asmenininformacija reikalinga norint suteikti paslaugarba yra reikalaujama pagal s- tatym. Atkreipkite dmes, kad tam tikrais atvejais mes negalsime suteikti jums mspaslaug, nebent pateiksite informacij. Mes informuosime jus, kada mums bus reikalinga jsasmenine infor- macija.

Mes galime sujungti informacij, kurimums pateikiate, su informacija, kuri renkama naudojant au- tomatinius metodus, ir informacija, kurimes gauname ikitų šaltini.

Mes renkame informacij, kurijs pateikiate mums

Galite pateikti mums iinformacij, priklausomai nuo to, kaip js su mumis bendraujate:

pvz., savo vard, pato ir elektroninio pato adresus, telefono numer, gimimo datir kitkon- taktininformacij, registruodamiesi msinternetines paslaugas, prisijungdami prie „Wi-Fi“, dalyvaudami mskonkursuose, susisiekdami su mumis telefonu, arba per msinternetines paslaugas;

operacijinformacij, skaitant informacijapie perkamus produktus, kainas, mokjimo bdir mokjimo duomenis;

paskyros informacij, pvz., savo vartotojo vardar slaptaod(ar bet kokkitjus identifikuo- janiinformacij), naudojammsinternetinms paslaugoms pasiekti, sigyti ar naudoti msproduktus ir paslaugas;

 profilio informacij, skaitant jums patinkanias prekes ir paslaugas, arba laik, kada norite aplankyti mus; 

Mes renkame informacijautomatizuotais metodais

Galime naudoti automatines technologijas, kad galtume rinkti informacijisavo kompiuterins sis- temos ar mobiliojo prietaiso, kai lankots msrestoranuose, naudojate msinternetines paslaugas ar restorano technologijas. Automatizuotos technologijos gali apimti slapukus, vietos bendruosius ob- jektus ir iniatinklio vyturius. Toliau pateikiama daugiau informacijos apie slapukus ir kitas technologi- jas, nurodytas 6 skyriuje.

Mes galime rinkti informacijapie js:

interneto protokolo (IP) adres;

prieigos prie interneto paslaugarba restorantechnologijdatir laik;

failo, gauto naudojantis msinternetinmis paslaugomis, pavadinimir URL;

kompiuterio ar mobiliojo renginio operacins sistemos ir narykls tip;

mobiliojo prietaiso tipir jo nustatymus;

jsmobiliojo prietaiso unikalidentifikatori(UDID) arba judriojo ryio rangos identifikatorių (MEID);

prietaiso ir sudedamjdaliserijos numerius;

reklamos identifikatorius (pvz., IDFA ir IFA) ar panaius identifikatorius;

nukreipianisvetain(svetain, kuri atvedjus pas mus) arba program;

veiklinternete kitose interneto svetainse, programose ar socialinje iniasklaidoje;

ryius su mumis arba apie mus socialins iniasklaidos tinkluose;

ir veikl, susijusisu tuo, kaip naudojats msinternetinmis paslaugomis, pvz., puslapiais, kuriuos lankote mssvetainse ar msmobiliosiose programlse.

Msinternetins paslaugos ir restorantechnologijos gali rinkti informacijapie tikslijsmobiliojo renginio ar kompiuterio viet, naudojant geografinvietovir technologijas, tokias kaip GPS, „Wi-Fi“, „Bluetooth“ arba mobiliojo ryio bokto artum. Daugumoje mobilijų įrenginiir kompiuterisistemgalite ataukti savo leidimmums rinkti iinformacij, naudodami renginio ar iniatinklio narykls nustatymus. Jei turite klausimapie tai, kaip neleisti rinkti tikslios informacijos apie jsbuvimo viet, rekomenduojame kreiptis savo mobiliojo renginio paslaugteikj, renginio gamintojarba iniatin- klio narykls teikj. Kai kurios internetins paslaugos ir restorano technologijos gali netinkamai veik- ti, neturdamos informacijos apie jsbuvimo viet. Jei norite, kad mes itrintume surinktinformaci- j, kuri galtpadti nustatyti jsbuvimo viet, susisiekite su mumis adresu, telefono numeriu arba elektroninio pato adresu, nurodytais emiau. Pagal statymmums gali tekti ilaikyti tam tikrinfor- macij

Mes renkame informacijikitų šaltini

Galime rinkti informacijapie jus ikitų įmoniir organizacij. Taip pat galime rinkti vieai prieinaminformacij. Pvz., mes galime rinkti informacijapie jus, kai bendraujate su mumis per socialinę žini- asklaid. Mes taip pat galime rinkti praneimus mums arba apie mus socialinje iniasklaidoje.

kitasmenininformacij, kurijs nusprendte mums duoti, bendraudami su mumis.

 

Kokius slapukus mes naudojame?

Slapukas yra maas tekstinis failas (paprastai skaiiai ir raids), kuris yra keliamas galinius renginius (pvz., kompiuterarba imanjtelefon), kai js (ar kas nors kitas) pasiekiate svetainnau- dodami šį įrengin. Po to kiekvieno vlesnio apsilankymo metu slapukai siuniami atgal kilms sve- tain, ir jie yra naudingi, nes leidia tinklalapiui atpainti naudotojo renginir saugoti tam tikrinforma- cijapie jspageidavimus arba ankstesnius veiksmus.

Kai kurie slapukai reikalingi vien tam, kad btgalima atlikti perdavimper elektroniniryitinkl– o kiti gali bti reikalingi teikiant paslauginternetu, tokiu atveju jie turi bti naudojami.

Kiti slapukai gali bti reikalingi, siekiant jsnarymmstinklalapyje padaryti patogesn. Tokiu atve- ju mes papraysime jssutikimo juos naudoti.

Mes naudojame iuos slapukus:

Tipas

Paskirtis

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Funkcinis

„Facebook“ slapukai naudojami svetains patogumui pagerinti.

sb reg_fb_gate fr
datr

.facebook.com

Analytics

Jie naudojami, siekiant suprasti, tobulinti ir itirti naudotojus, kurie lankosi www.mcd.lt, ir jporeikius, norint tobulinti mssvetains naudotojpatirt. Pavyzdiui, mes galime naudoti slapukus, kad suprastume, kokius puslapius naudotojas naršė priepatekdamas pas mus, naudodami kontaktinform. Mes nesidaliname informacija apie ianalizsu treiosiomis alimis.

_ga _gat _gid

.mcd.lt „Google Analytics”

Mes naudojame „Google Analytics“, nordami vertinti srautmssvetainje. „Google“ turi savo privatumo politik, kurigalite perirti ia. Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ stebjimo, apsilankykite „Google Analytics“ atsisakymo puslapyje.

Analitiniai

is sesijos slapukas nustatytas taip, kad leist„Hotjar“ suinoti, ar is lankytojas yra trauktas pavyzd, kuris naudojamas generuoti heatmaps, kanalus, raus ir t.t.

_hjIncludedInSample

mcd.lt HotJar

Btinas

Drupal sesija

has_js

Reklama

 

CM, CM14, cid, uid

.adform.net, track.adform.net

Reklama

 

IDE

.doubleclick.net

Kaip pakeisti slapuknustatymus?

Jei norite suinoti daugiau apie slapukus, skaitant tai, kaip nustatyti, kokie slapukai buvo nustatyti ir kaip juos valdyti ir itrinti, apsilankykite www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Kita pasyvi informacija, kurirenkame

Be informacijos, kurimums pateikiate, kai naudojats mstinklalapiu, kai js narote mssve- tainje, ijsyra pasyviai renkama kita informacija (jums aktyviai neteikiant tokios informacijos). Mes naudojame vairias technologijas ir navigacijos duomenrinkimo metodus rinkti tokipasyviinforma- cijdl vairiprieasi, pavyzdiui, nordami stebti, kiek lankytojpasiekia mssvetain, japsi- lankymo datir laik, jbuvimo trukmir puslapius, kuriuos jie periri. Pasyvi informacija taip pat padeda mums nustatyti, kokias interneto narykles naudoja mslankytojai, ir adres, ikurio jie pasiekmssvetain, pavyzdiui, jei jie prisijungia prie msinterneto svetains, spusteldami vienimsreklaminiantrašči. i technologija neindentifikuoja jsasmenikai.

Tokia pasyviai surinkta informacija gali bti naudojama ir derinama, siekiant pagerinti mspaslaugas svetainilankytojams, tinkinti svetainpagal jspageidavimus, kaupti ir analizuoti mslankytojstatistikbei tendencijas ir jnaudojimsvetainse, kurias naudoja msir mssusijsubjektai arba dukterins mons. Kartu su mssusijusiais subjektais ir dukterinmis monmis mes nau- dosime iinformacijir dalinsims ja su treiosiomis alimis, siekdami pagerinti savo svetainiturin, funkcionalumir administravim, geriau suprasti klientus ir rinkas bei tobulinti savo produktus ir paslaugas.

 

Mes garantuojame, kad, iskyrus atvejus, kai js sutinkate, tokia pasyvi informacija nebus sujungta su asmenikai identifikuojama informacija, surinkta kitur mssvetainje arba atitinkamose svetainse, kurias tvarko mssusijsubjektai arba dukterins mons.

2. Kaip mes naudojame informacij, kurimes renkame

Galime naudoti surinktinformaciją žemiau nurodytais bdais:

vykdyti jsuklausas, vykdyti usakymus ir apdoroti mokjimus umsproduktus ir paslaugas;

teikti jums internetines paslaugas, skaitant mssvetaines arba mobilisias programas;

ir papasakoti apie msverslo partneriproduktus ir paslaugas (jei duosite mums leidimtai daryti);

susisiekti su jumis dl jsusakym, pirkiniar paskyrims, dl uklaus, klausimir komentar;

pritaikyti jspatirtmsrestoranuose ir msinternetinse paslaugose, valdyti savo versl, taip pat kurti naujus produktus ir paslaugas, atlikti vartotojtyrimus ir vertinti mspardavim, rinkodaros ir reklamos efektyvum;

sisti jums el. laikus arba tekstinius praneimus apie msproduktus ir paslaugas, konkursus, pasilymus, akcijas arba specialius renginius, kurie, msnuomone, jus gali dominti;

sisti jums el. laikus arba tekstinius praneimus apie msverslo partneriproduktus ir paslaugas;

tvarkyti ir tobulinti savo produktus, pasilymus, akcijas ir internetines paslaugas bei kitas technologijas;

apsaugoti, nustatyti ir ukirsti kelisukiavimui ir kitiems nusikaltimams, pretenzijoms ir kitiems sipareigojimams; 

ir teikti jums internetines paslaugas (skaitant mobilisias programas);

ir laikytis taikytinos teiss.

Mes galime naudoti informacij, kurirenkame apie jus kitais bdais, apie kuriuos mes jums praneime, kai jrinksime arba kuriai praysime jssutikimo.

3. Kaip mes dalijams mssurinkta informacija
Mes neparduodame jsasmenins informacijos ir dalijame jsinformacijtik taip, kaip nurodyta iame privatumo patvirtinime.

Mes galime dalytis jsinformacija „McDonald’s“ eimoje ir Grupje. „McDonald’s“ eimai priklauso „McDonald’s Corporation“, msfilialai, msdukterins mons ir msfranizs gavjai. Grupapima UAB ,,Premier Restaurants“, jos filialus ir dukterines mones.

„McDonald’s“ eimos nariai ir Grup, kurie gauna iinformacijims, neturi teiss naudoti arba dalytis informacija, iskyrus tai, kas nustatyta iame privatumo patvirtinime.

Mes galime dalytis jsinformacija su pardavjais, kurie mums teikia paslaugas, tokias kaip usakymvykdymas, duomenapdorojimo ir kitinformacinitechnologijpaslaugvaldymas, reklaminiakcij, konkurs, prizir loterijos tvarkymas, tyrimatlikimas ir analizbei individuali

„McDonald’s“ lankytojpatirties individualizavimas. Mes neleidiame iems pardavjams naudotis ia informacija arba dalytis ja su kitais tikslais, iskyrus teikti paslaugas msvardu.

Dl strateginiar kitverslo prieasimes galime nusprsti parduoti ar perleisti visar dalmsverslo. Pardavimo ar perdavimo metu mes galime perduoti surinktir saugominformacij, skaitant informacijapie lankytojus, visiems, kurie dalyvauja parduodant ar perleidiant.

Gali bti, kai mes galsime dalytis informacija, kai ji tiesiogiai jsneidentifikuoja. Pvz., galime dalytis anoniminiais, apibendrintais statistiniais duomenimis apie jsnaudojimsi msinternetinmis paslaugomis. Arba galime sujungti informacijapie jus su kitais lankytojais ir dalytis informacija tokiu bdu, kuris nesusietjos su konkreiu klientu.

Mes turime teisnaudoti arba dalytis informacija, kuri reikalinga, kad galtume laikytis bet kokio s- tatymo, teiss akto ar teisinio praymo, siekiant apsaugoti savo internetines paslaugas ir restorantechnologijas, pareikti arba ginti teisinius iekinius ir reikalavimus, kad btapsaugotos msorgani- zacijos teiss, interesai, saugumas, msdarbuotojai ar franizs gavjai ar visuomens nariai, arba dl sukiavimo ar kito nusikaltimo tyrimo ar mspolitikos paeidim.

4. Vaikprivatumo praneimas

Mes suprantame, kaip svarbu saugoti jsprivatum, kai naudojate msinternetines paslaugas. Mes ypasiekiame apsaugoti vaik, kurie lankosi arba naudojasi msinternetinmis paslaugomis, privatum. Daugiau informacijos apie tai, kaip mes saugome vaikprivatum, rasite toliau.

Mes raginame tvus nuolat stebti ir priirti savo vaikveiklinternete. Jei turite klausimapie msvaikprivatumo praktik, kreipkits mus, naudodami emiau pateiktkontaktininformacij.

5. Jsgalimybs

Rinkodaros praneimai

Jei js sutinkate gauti reklaminius praneimus, vliau galite atsisakyti j, laikydamiesi atsisakymo in- strukcijpateiktrinkodaros informacijoje. Bendrai taip pat galite rasti savo bendravimo nuostatas su instrukcijomis, kaip atsisakyti profilio interneto paslaug, kurias naudojate. Js taip pat turite galimybpakeisti savo praneimpasirinkimus naudodami savo renginio nustatymus. Taip pat galite atsisakyti susisieksu mumis adresu, telefono numeriu arba elektroninio pato adresu emiau. Jei atsisakysite gauti msreklaminius praneimus, mes vis tiek galsime sisti jums praneimus apie jssandorius, visas pas mus esanias jspaskyras ir visus vestus konkursus, prizus, akcijas ar loterijas. Atsisakius vienos bendravimo formos, tai nereikia, kad pasirinkote kitokias formas. Pvz., jei atsisakysite gauti reklaminius el. laikus, vis tiek galite gauti reklaminius tekstinius praneimus, jei pasirinksite juos pri- imti. Atkreipkite dmes, kad jei gaunate praneimus i„McDonald’s“ franizs, tada tursite jat- sisakyti tiesiogiai pagal toliau pateiktinformacij.

Mes nesidaliname asmenine informacija su treiosiomis alimis jtiesiogins rinkodaros tikslais, nebent js suteikiate mums leidimtai daryti. Kai mes jums praneime ir js sutinkate, mes dalysims jsasmenine informacija, kaip js nurodysite. Atkreipkite dmes, kad jei js gaunate praneimus i„McDonald's“ franizs, tada tursite atsisakyti jtiesiogiai.

Mes saugome jsinformacijapie tai, kiek laiko reikia iam privatumo patvirtinimui idstytiems tik- slams pasiekti ir laikytis msų įrašų saugojimo politikos (nebent statymas reikalauja ilgesnio laikotar- pio).

Js, kaip fizinis asmuo, turite teisnaudoti, itaisyti, perduoti, apriboti, itrinti bet kokiasmeninin- formacijarba prietarauti jssurinktos asmenins informacijos tvarkymui ir turite teisataukti su- tikimtvarkyti asmens duomenis. Jei norite gauti daugiau informacijos apie ias teises, susisiekite su mumis, naudodamiesi emiau pateikta kontaktine informacija.

6. Naudokite msinternetines paslaugas ir kitas technologijas

Mes ir mstiekjai, kurie teikia mums paslaugas, gali naudoti slapukus, iniatinklio vyturius ir kitas panaias technologijas msinternetinse paslaugose ir kitose su msverslu susijusiose srityse, pvz., internetinje reklamoje, rinkti informacijir teikti jums paslaugas ar produktus, kuriprašėte.

Slapukai ir kitos technologijos

Slapukas yra maas tekstinis failas, kuris yra keliamas interneto vartotojo naryklar renginir nau- dojamas norint prisiminti ir (arba) gauti informacijos apie naudotoj.

Interneto vyturys – tai nedidelis objektas ar vaizdas, terptas tinklalap, programar elektroninpatir naudojamas veiklos stebjimui. Kartais jie taip pat vadinami pikseliais ir ymmis.

Atkreipkite dmesį į šiuos dalykus:

Naudojantis msinternetinmis paslaugomis, jums gali bti priskirtas slapukas.

Mes silome tam tikras funkcijas, kurios yra galimos tik naudojant slapukus ir kitas panaias technologijas.

Mes galime naudoti sesijos (visjsapsilankymo laik) ir nuolatinius (tam tikrlaik) slapukus ir kitas stebjimo technologijas.

Msinternetins paslaugos ir kitos sritys, susijusios su msverslu, gali turti iniatinklio vyturius.

Mes galime naudoti slapukus, iniatinklio vyturius ir kitas panaias technologijas, nordami rinkti in- formaciją šiame privatumo patvirtinime nurodytais tikslais. Mes taip pat galime sujungti ia technologi- ja surinktinformacijsu informacija, kurisurinkome apie jus kitomis priemonmis, apraytomis i- ame privatumo patvirtinime.

Mes galime naudoti ias technologijas:

unikaliai identifikuoti jus ar jsprietais;

leisti jums naudotis msinternetinmis paslaugomis, kur be jmsinternetins paslaugos gali neveikti tinkamai;

pridti, papildomsaugumo sistem;

statistikos tikslais, siekiant vertinti mssvetainiir mobilijprogramnaudojim;

tobulinti msproduktus ir paslaugas;

padti mums stebti msinternetinipaslaugnaum(pvz., sraut, klaidas, puslapio klimo laik, populiarius skyrius ir t.t.);

jspatogumui prisiminti jus, kai naudojats msinterneto paslaugomis padti pritaikyti savo patirt;

platinti tikslinreklam;

ir kitais tikslais, apraytais io privatumo patvirtinimo skiltyje, pavadintame „Kaip mes naudojame surinktinformacij“.

Pavyzdiui, mes galime naudoti tam tikras technologijas, nordami nustatyti, ar atidarte elektroninlaik, ar spusteljote nuorod, esanielektroniniame laike, kai naudojate puslapius ir turinmsmobiliose programose, ar spusteljote „McDonald’s“ internetinreklam.

Tiek mes, tiek kiti (pvz., msreklamos tinklai) gali naudoti ias technologijas, nordami rinkti infor- macijapie jsinternetinveikl, laikui bgant, per treijų šalisvetaines ir renginius bei naudotis msinternetinmis paslaugomis, kad galtume toliau suasmeninti jspatirtsu mumis.

Naudokite narykls parinktis, jei nenorite gauti slapukarba norite, kad naryklpranetjums, kai gaunate slapuk. Spustelkite narykls inyno skyri, kad suinotumte, kaip pakeisti slapuknu- ostatas. Jei ijungsite visus slapukus, galbt negalsite pasinaudoti visomis svetains funkcijomis.

Nesekti veiklos

Kai kuriose naujesnse iniatinklio naryklse gali bti parinktis „Nesekti“, kuri perduoda antrat„Ne- sekti“ jsapsilankytas svetaines, nurodant, kad nenorite, kad jsveikla btatsekta. „McDonald’s“ iuo metu nesiima veiksm, kad atsakytų į „Nesekti“ signalus, nes dar nra sukurtas vieningas tech- nologinis standartas. Mes ir toliau peririme naujas technologijas ir galime diegti standart, kai jis bus sukurtas.

Jei msinternetinse paslaugose yra vaizdo raas, galime nustatyti ir stebti jsų žirimus vaizdo raus. Js sutinkate, kad mes stebsime jsvaizdo rašų perirper internetines paslaugas ar treijų šalisocialinę žiniasklaidiki dvejmetarba pagal galiojanius statymus, arba tol, kol su- tikimas bus atauktas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip slapukai ir technologijos naudojamos alyje, kurioje js esate klien- tas, galite rasti konkreių šaliprieduose.

Tikslinreklama

Kai naudojate msinternetines paslaugas, mes (ir mstiekjai, kurie teikia mums paslaugas) gali rinkti informacijapie jsveikl, kad galtpateikti jums reklam, pritaikytjsinteresams.

Kadangi dalyvaujame reklamos (skelbim) tinkluose, gali bti rodomi tam tikri skelbimai kitose sve- tainse. Reklamos tinklai leidia mums nukreipti informacij, kurimes siuniame pagal jsintere- sus, kitsusijusiinformacijir konteksto priemones. Laikui bgant ie skelbimtinklai stebi jsveik- linternete, rinkdami informacijnaudodami slapukus, iniatinklio vyturius ir iniatinklio serverio ur- nalus. Reklamos tinklai naudoja iinformacij, nordami rodyti jums skelbimus, kurie jums gali bti ypač įdoms. Reklamos tinklai, kuriuose dalyvaujame, gali rinkti informacijapie jsapsilankymus svetainse, kurios taip pat dalyvauja atitinkamame skelbimtinkle, pvz., puslapius ar skelbimus, kuri- uos galite perirti, ir kaip naudojate svetaines. Mes naudojame iinformacijtiek savo internet- inse paslaugose, tiek treijų šalitinklalapiuose, dalyvaujaniuose reklamos tinkluose, kad gal- tume pateikti jums pritaikytreklamir kuri padtmums vertinti, kokia yra msrinkodaros veiksmingumas.

Tikslins reklamos galite atsisakyti apsilankwww.aboutads.info/choices arba www.networkadvertis- ing.org/managing/opt_out.asp. Jei nusprsite atsisakyti, ir toliau gausite skelbimus, bet jie nebus pri- taikyti jsinteresams.

7. Nuorodos kitas svetaines ir socialinę žiniasklaid

Msinternetins paslaugos gali pasilyti nuorodas svetaines, kurios valdomos ne ms, o treijų šali. Jei apsilankysite vienoje iš šisusietsvetaini, turtumte perskaityti svetains privatumo poli- tik, nuostatas ir slygas bei kitas jtaisykles. Mes neprisiimame atsakomybs utreijų šalipoli- tikir praktik. Bet kokia informacija, kuripateikiate ioms organizacijoms, yra nagrinjama pagal jprivatumo politik, slygas ir kitas politikos sritis.

Mes taip pat galime turti kitprogram, ranki, valdikliir papildiniteikjmsinternetinse paslaugose, pvz., „Facebook“, „Patinka“ mygtukus, kurie taip pat gali naudoti automatinius metodus, nordami surinkti informacijapie tai, kaip js naudojate ias funkcijas. ios organizacijos gali naudoti jsinformacijpagal savo politik.

8. Informacijos saugumas

Mes esame sipareigojimtis tinkampriemoni, kad jsasmenininformacija btsaugi. Mstechnins, administracins ir fizins procedros yra skirtos apsaugoti asmenininformacijnuo atsitik- tinio, neteisto ar neteisto praradimo, prieigos, atskleidimo, naudojimo, keitimo ar sunaikinimo. Nors mes stengiams apsaugoti savo informacines sistemas, negalime garantuoti 100 proc. saugios sve- tains, mobiliosios programos, kompiuterins sistemos ar informacijos perdavimo internetu ar kitais vieaisiais tinklais.

9. Laikymas

Mes saugome jsinformacijtiek, kiek laiko reikia iame privatumo patvirtinime idstytiems tik- slams pasiekti ir laikytis msapskaitos politikos (nebent statymas reikalautilgesnio laikotarpio). Msų įrašų politika atspindi galiojanius statymus. Mes saugosime ir naudosime jsinformacijtiek, kiek reiks vykdyti msteisiniams sipareigojimams (pvz., jei mes turime ilaikyti jsinformacijpagal galiojanius mokesi/ pajamų įstatymus), sprsti ginus, vykdyti mssusitarimus ir kitaip, kaip aprayta iame pareikime.

10. Tarptautinis duomenperdavimas

„McDonald’s“ yra pasaulinorganizacija, turinti tarptautinius procesus, valdymo struktras ir technines sistemas. Tokiu bdu mes galime dalytis informacija apie jus „McDonald’s“ eimoje ir Grupje ir per- duoti ją į pasaulio alis, kuriose vykdome versl, taip pat ir uEEE rib. is perdavimas bus susijs su naudojimo bdais, nurodytais iame privatumo patvirtinime, ir pagal galiojanius statymus.

„McDonald's Corporation“ dalyvavimas ES-JAV ir veicarijos-JAV Privatumo skydo sistemoje

„McDonald's Corporation“ dalyvauja ES-JAV ir veicarijos-JAV prekybos departamento administruo- jamoje Privatumo skydo sistemoje („Privatumo skydas“), asmens duomenrinkimo, naudojimo iEu- ropos Sjungos valstybinariir veicarijos ir isaugojimo klausimais. „McDonald’s Corporation“ da- lyvavimas ,,Privatumo skyde“ numato, kad „McDonald's“ staigas gali tikrinti Federalinprekybos komisija. Vis,,Privatumo skydo“ dalyvisrašą, skaitant „McDonald’s Corporation“, galite perirti adresu https://www.privacyshield.gov/list.

Kaip ,,Privatumo skydo“ dalyvis, „McDonald’s Corporation“ yra sipareigojs ir patvirtins, kad laikosi ,,Privatumo skydo“ principdl visos asmenins informacijos, gautos iEuropos Sjungos, tvarkymo ,,Privatumo skydo“ tikslais. Praome susipainti:

• „McDonald’s Corporation“ gali dalytis asmenine informacija, kuriai taikomi ,,Privatumo skydo“ principai, su pardavjais, kurie mums teikia paslaugas, kaip aprayta 3 skyriuje. „McDonald’s Corpora- tion“ gali bti traukiama atsakomybn pagal ,,Privatumo skydo“ reikalavimus, jei ie pardavjai ap- doroja tokiasmenininformacijnesilaikydami ,,Privatumo skydo“, o „McDonald’s Corporation“ yra atsakingas už žalsuklusį įvyk.

• „McDonald’s Corporation“ gali atskleisti asmenininformacij, gautremiantis ,,Privatumo skydu“, atsakydama teistus valdios institucijpraymus, skaitant nacionalinio saugumo arba teiss aktvykdymo reikalavimus.

• turite teisprayti prieigos prie asmenins informacijos, kuri„McDonald’s Corporation“ gavo pagal ,,Privatumo skyd“, ir pasinaudoti galimybe apriboti tokios informacijos „McDonald’s Corpora- tion“ naudojimir atskleidim. Nordami pasinaudoti savo teise ir galimybmis, kreipkits mus adresu, telefono numeriu arba el. pato adresu, nurodytais emiau.

Msprivatumo politika pateikiama iame Privatumo pareikime. Mes raginame jus bet kada kreiptis mus su klausimais, rpesiais ar skundais dl msprivatumo praktikos ir dalyvavimo ,,Privatumo skyde“; naudokite toliau nurodytadres, telefono numerarba el. pato adres. Taip pat galite pateikti skundsavo vietos duomenapsaugos institucijai ir mes su jais bendradarbiausime, siekiant isprsti jsproblem.

Jei esate ES asmuo ir mes negalime isprsti jsproblemos dl jsasmenins informacijos, kuri„McDonald’s Corporation“ gavo pagal ,,Privatumo skyd“, js turite teisnemokamai perduoti klausimJAMS [hipersaitas https://www.jamsadr.com/ ], nepriklausomai ginčų sprendimo tarnybai, sikrusiai Jungtinse Amerikos Valstijose. Siekiant isprsti problemas, spauskite [hipersaitas https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim]. Jei JAMS negali isprsti jsproblemos, tam tikromis slygomis galite turti teiskreiptis arbitražą. Nordami daugiau suinoti apie igalimyb, spauskite [hipersaitas https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to- Submit-a-Complaint].

Atkreipkite dmes, kad pirmiau mintos procedros taikomos tik sprendiant ginus dl asmenins informacijos, kuri„McDonald’s Corporation“ gavo pagal ,,Privatumo skyd“. Visi kiti ginai, kurie gali kilti su „McDonald’s Corporation“ ar kitais „McDonald’s Corporation“ eimos nariais, sprendiami pagal atskiras taisykles, taikomas bet kurioms svetainms, programoms mobiliosioms programoms, el. pa- to informaciniams biuleteniams, el. pato prenumeratai arba kitoms skaitmeninms priemonms, prik- lausanioms arba kontroliuojamoms „McDonald’s Corporation“ eimos nari.

Nordami gauti daugiau informacijos apie ,,Privatumo skydo“ programir perirti „McDonald’s Cor- poration“ sertifikat, apsilankykite ,,Privatumo skydo“ svetainje [hipersaitas https://www.priva- cyshield.gov/welcome].

11. Pakeitimai msprivatumo patvirtinime

Dl „McDonald’s“ privatumo praktikos bet kada metu galite kreiptis mus.

Duntes iela 6, Rga, LV-1013 (371) 67242319 info@lv.mcd.com

Lietuva [iskleidiama]

Konkreti alies informacija

Paskutinis atnaujinimas: sigalioja 2018 m. gegužės 25 d. arba vliau

Duomenvaldytojas

UAB ,,Premier Restaurants“ yra jsasmenins informacijos duomenvaldytojas.

Jsasmenins informacijos tvarkymo teisinis pagrindas

Jsasmenininformacija tvarkoma remiantis (i) jssutikimu (GDPR 6 (1) (a) str.), ii) btina vykdant sutart, sudarytsu jumis (GDPR 6(1)(b) str.) ir iii) remiantis msteistais interesais (GDPR 6 (1) (f) str.).

Vaikprivatumo praneimas

Savo tinklalapiuose silome vairias pramogas, tokias kaip aidimai ar spalvinimo knygels, kuriose vaikams nereikia pateikti jokiasmeniniduomen. Jaunesni nei 16 metvaikai gali rayti asmens duomenis ribotu mastu ir tik statymleidiamoje sistemoje arba su tvsutikimu. Atsivelgiant pir- miau mintas slygas, mes registruojame vaiko el. pato adres, kad jis galtdalyvauti loterijoje.

Dalyvaujant veikloje internete, „McDonald's“ nereikalaus, kad vaikai pateiktdaugiau asmens duomen, nei reikalaujama dalyvauti atitinkamoje veikloje, ir yra leidiama pagal statymarba yra vieno itvsutikimas.

Surinkti vaikasmens duomenys naudojami tik „McDonald's“ ir bendrovs, teikianios „McDonald's“ technines arba kitas paslaugas, tiek, kiek mintus veiksmus yra teisikai leidiama atlikti arba yra tvsutikimas. ių įmoniteikiamos paslaugos apima mssvetainitobulinim, uklausapdorojim, loterijvykdymir pan. ie asmeniniai duomenys negali bti parduodami treiosioms alims.

Mes praome tvnuolat stebti ir priirti savo vaikveiklinternete.

Jsasmenins informacijos teiss

Dl savo asmenins informacijos teisigalite prayti:

Jei jsasmenininformacija tvarkoma su jssutikimu, js galite bet kada ataukti šį su- tikim; sutikimo ataukimas neturi takos tvarkymo teistumui dl sutikimo priejo ataukim;

Prayti prieigos prie savo asmenins informacijos ir gauti jos kopij;

Gauti savo asmenininformacijstruktrizuotu, daniausiai naudojamu ir maininiu bdu

nuskaitomu formatu ir prayti perduoti jtiesiogiai kitai bendrovei tais atvejais, kai pateikte mums savo asmenininformacij, ir ji bttvarkoma remiantis jsiankstiniu sutikimu arba reikalaujama sutarties vykdymo tikslais;

Itaisyti savo asmenininformacij, kai ji yra netiksli ar neisami;

Dl prieasi, susijusisu jskonkreia situacija, apdorojant jsasmenininformacij, pagrstmsteistais verslo interesais, skaitant profilisudarymir rinkodaros praneimų siuntim;

Itrinti savo asmenininformacij, skaitant bet kokias nuorodas į šiinformacij, kopijuoti ar imituoti tokiinformacij, kai tai leidiama pagal galiojanius statymus; pavyzdiui, kai jsinformacija yra pasenusi, nra btina ar neteista arba kai norite ataukti savo sutikimdl msatliekamo tvarkymo, remiantis tokiu sutikimu, arba kai nesutinkate msatliekamam tvarkymui;

Gauti tvarkymo apribojim, kol apdorojame jsuklausar ginijant jsasmenins informa- cijos tikslum, jsasmens duomentvarkymo teistumir msteistus interesus tvarkyti iinformacijarba jei jums reikalinga asmenininformacija teismo proceso tikslais.

Be to, galite bet kada ataukti savo sutikim, anksiau suteikttvarkyti jsasmens duomenis. iomis teismis galite naudotis nemokamai, iskyrus atvejus, kai praymas yra nepagrstas arba pernelyg didelis, pavyzdiui, todl, kad jis kartojasi.

Nordami pasinaudoti savo teismis, kreipkits mus mspasaulio arba vietos duomenapsaugos tarnybnaudodami pateiktkontaktininformacij. Kai kuriais atvejais mes galime atsisakyti veikti arba apribojimus nustatyti jsteisms taip, kaip leidiama pagal taikytinteis. Prie„McDonald's“ suteikiant jums bet kokiinformacijarba itaisant bet kokius netikslumus, galime paprayti jspatvirtinti savo tapatybir (arba) pateikti kitisamiinformacij, kad galtume atsakyti jspraym. Visais atvejais js turite teispateikti skundduomenapsaugos institucijai.

Tarptautinis duomenperdavimas

Kaip Europos ekonomins erdvs gyventojai, mes galime perduoti jsasmenininformaciją į šalis, kurios, kaip nustatEuropos Komisija, negali utikrinti tinkamos apsaugos. Tokiais atvejais mes imams priemoni(pvz., taikome standartines duomenapsaugos slygas), kurireikia norint utikrinti, kad jsasmenininformacija bttinkamai apsaugota. Jei turite klausimapie naudojamas apsaugos priemones, kai perduodate savo asmenininformacijtarptautiniu mastu arba norite gauti standartinisutarties slygkopij, kurinaudosime nordami apsaugoti perduodamasmenininformacij, kreipkits mus mspasaulio arba vietos duomenapsaugos tarnyb, naudodamiesi pateikiama kontaktininformacija.

Aptarnavimo prie staliukpaslauga

,,McDonald‘s“ restoranuose Lietuvoje jums gali bti suteikta galimybpasirinkti gauti savo usakymprie pasirinkto staliuko (Aptarnavimo prie staliukpaslauga). Todl msrestorano komanda pateikia sistuvir mes renkame informacijapie tikslisistuvo vietjsusakymui vykdyti. Jei turite klausimdl techninio atsiskaitymo, susijusio su usakymprocesu, nedvejodami kreipkits mus info@lv.mcd.com.

Kaip susisiekti su UAB„PREMIER RESTAURANTS“
Jei turite UAB„PREMIER RESTAURANTS“ duomen
apsaugos klausim, galite kreiptis mus adresu:

Duntes iela 6, Rga, LV-1013 (371) 67242319

info@lv.mcd.com